محصولات

پنیر پگاه

 • قیمت7000
 • تاریخ تولید1398-01-01
 • انقضا1400-01-01
 • واحد400 گرم
 • توضیحات
پنیر کاله

 • قیمت8500
 • تاریخ تولید1398-01-01
 • انقضا1400-01-01
 • واحد400 گرم
 • توضیحات
پنیر لبنه کاله

 • قیمت8500
 • تاریخ تولید1398-01-01
 • انقضا1400-01-01
 • واحد350 گرم
 • توضیحات
پنیر حلبی صباح

 • قیمت205000
 • تاریخ تولید1398-01-01
 • انقضا1400-01-01
 • واحد16 کیلوگرم
 • توضیحات
پنیر حلبی نوبر

 • قیمت192000
 • تاریخ تولید1398-01-01
 • انقضا1400-01-01
 • واحد16 کیلوگرم
 • توضیحات
پنیر حلبی ترحان

 • قیمت192000
 • تاریخ تولید1398-01-01
 • انقضا1400-01-01
 • واحد16 کیلوگرم
 • توضیحات
پنیر حلبی بصیر

 • قیمت205000
 • تاریخ تولید1398-01-01
 • انقضا1400-01-01
 • واحد16 کیلوگرم
 • توضیحات